Wednesday, November 03, 2010

ความหมายของคำสำคัญเพื่อการสื่อสารที่ตรงกัน

คงมีคำสำคัญหลายคำที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ และมีความหมายเฉพาะซึ่งอาจไม่ตรงกับความหมายในหนังสือวิชาการใดเลยเสียทีเดียว ด้วยผู้เขียนได้ผนวกความหมายที่พบเห็น จากการได้อ่านหนังสือวิชาการผนวกเข้ากับประสบการณ์ การได้มีโอกาสร่วมลงมือปฏิบัติกับกลุ่มองค์กรเอกชน (NGO) รวมทั้งได้เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันเป็นทีม ของการเป็นผู้บริหารระดับต้น ในระดับอำเภอ ระดับภาค มากว่าสิบเจ็ดปี
ฉะนั้น ความหมายของคำสำคัญต่อไปนี้ จึงเป็นเพียงการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เขียนและท่านผู้อ่านเท่านั้น เริ่มต้นจากคำว่า....
พลวัต(Dynamic) หมายถึง การขับเคลื่อนด้วยแรง ที่เพิ่มขนาดขึ้นเรื่อย ๆ ลักษณะคล้ายพายุทอร์นาโด(Tornado) พายุงวงช้าง ยิ่งหมุนยิ่งขยายขอบเขตกว้างออก เปรียบเทียบกับการพัฒนาองค์กรที่มีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งพัฒนาตลอดเวลา
หนึ่งสมองสองมือ หมายถึง การทำงานที่มีระบบคิดและลงมือปฏิบัติ มีการออกแบบการเรียนรู้และทดลองนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ
องค์กร หมายถึง คณะบุคคลทุกระดับที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจำนวน 20-30 คน
การบริหารจัดการ หมายถึง แนวคิด วิสัยทัศน์ ทิศทาง ขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจสู่เป้าหมายให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพสู่ระดับความเป็นเลิศ

No comments: